• +36-30-788-1556
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Hé - Vas: 00:00 - 24:00 CET

Adatkezelési Nyilatkozat


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

www.ormus.hu

Bevezető:

A Szolgáltató kötelessége a Honlap (www.ormus.hu) használatával összefüggésben folytatott adatkezelését a hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani, így különösen:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Kadocsa László Iván E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ormus.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja:

Szolgáltató a Felhasználók, vásárlók személyes adatait (név, cím, email cím, telefonszám, stb.) csak és kizárólag saját célra, személyes kapcsolattartásra használja fel, melybe beleértendő a Felhasználók számára promóciós céllal kiküldendő hírlevelek is. Továbbá Szolgáltató ezen adatok alapján állít ki számlát a vásárlók részére. Szolgáltató ezen begyűjtött adatokat külső harmadik félnek nem adja ki, kivéve a kiszállítást végző alvállalkozónak, akinek azonban szintén kötelessége ezen adatokat magának megtartani és tilos neki további külső feleknek továbbadni.  

Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni Szolgáltatótól, akinek kötelessége ezt haladéktalanul megtenni. Szolgáltató által kiküldött hírlevelek alján minden esetben külön link szerepel, melyre kattintva Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor és azonnali hatállyal leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja:

- A Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint, törvény alapján kerülhet sor.

- A Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

- A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

- Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezelő megnevezése:

Kadocsa László Iván E.V.

6725 Szeged, Bánya utca 3.

Nyilvántartási szám: 51422130

Adószám: 68221711-1-26 / Közösségi adószám: HU68221711

Bankszámlaszám: BUDAPEST BANK ZRT.: 10102842-17836800-01004002

Tel.: +36-30-788-1556

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés időtartama:

Szolgáltató a Felhasználótól származó fenti személyes adatait határozatlan időre őrzi meg abból a célból, hogy regisztrációt követően Felhasználó könnyebben tudjon ismételten rendelést leadni a Honlapon keresztül. Felhasználónak jogában áll személyes adatainak törlését írásban (email vagy levél) kérni Szolgáltatótól, akinek kötelessége azt a kérés beérkezését követő 48 órán belül azt végrehajtani. A személyes adatok törlésének kérelme kiterjed az esetleges hírlevélre való feliratkozásra is.

A honlap számítógépes rendszere minden egyes látogató IP címét naplózza, mely a naplózást követő maximum 6 hónapig kerül megőrzésre Szolgáltató szerverén.

A kezelt adatok körének meghatározása:

- Technikai adatok:

  • Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer, mely adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá;
  • A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból azonban nem lehet következtetni, mivel a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel azokat.
  • Regisztráció során kötelezően megadandó adatok: felhasználónév, jelszó, email cím, telefonszám, számlázási/szállítási cím. Viszonteladók esetében a vásárláshoz kötelező még megadni az alábbi adatokat: cégnév, adószám, cégjegyzékszám/EV nyilvántartási szám, tevékenységi kör.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Szolgáltató a Felhasználóktól rögzített személyes adatokat csak szerződött kiszállító partnerének a GLS futárszolgálatnak jogosult kiszállítás céljából továbbadni, azzal a kikötéssel, hogy a kiszállítást végző cég ezen adatokat külső harmadik félnek tovább nem adhatja. Szolgáltató a kiszállítást végző alvállalkozójának adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság:

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Felhasználó az adatait bármikor módosíthatja, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján. (cím, e-mail cím)

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Felhasználó személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás esetei.

Jogorvoslati lehetőségek:

- Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

- Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat (https://www.naih.hu).

E-mail címek felhasználása:

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére, pl. hírlevél formájában.

Hírlevél:

Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

- hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

- ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

- Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármely pillanatban leiratkozni, melyet megtehet minden egyes kiküldött hírlevél alján szereplő linkre való kattintással. Ezáltal Felhasználónak a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozása automatikusan megtörténik.

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2019.06.26.


© 2019-2020 Vancouver Island Ormus / Kadocsa László Iván E.V. Minden jog fenntartva.